Turkiye Fotogrametri Dergisi


Online-Issn No :
2687-6590
Subject :
Engineering
Frequency :
Biannually
Language :
Turkish
Publisher :
murat yakar
Country :
Turkey
Status :

IndexedJournal Description


Türkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki geli?melere paralel olarak Fotogrametri alan?ndaki yeniliklerle ilgili yap?lan çal??malar? yay?nlayan bir dergi olup derginin yay?n dili  TÜRKÇE dir.

Türkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, ?nsans?z hava araçlar? (IHA) uygulamalar?, Mobil haritalama uygulamalar?, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçl? Görüntü i?leme (Görüntü e?leme, detay ç?karma, radyometrik yöntemler, s?n?fland?rma), 3D modelleme ve yeniden olu?turma, Nokta bulutu i?leme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme i?lemleri, Havai Nirengi, 3D amaçl? veri taban? modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yay?nlamaktad?r.Türkiye Fotogrametri Dergisi Ocak ve temmuz aylar? olmak üzere y?lda iki kez yay?nlan?r.

 

 

 

 

Türkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki geli?melere paralel olarak Fotogrametri alan?ndaki yeniliklerle ilgili yap?lan çal??malar? yay?nlayan bir dergi olup derginin yay?n dili  TÜRKÇE dir.

Türkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, ?nsans?z hava araçlar? (IHA) uygulamalar?, Mobil haritalama uygulamalar?, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçl? Görüntü i?leme (Görüntü e?leme, detay ç?karma, radyometrik yöntemler, s?n?fland?rma), 3D modelleme ve yeniden olu?turma, Nokta bulutu i?leme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme i?lemleri, Havai Nirengi, 3D amaçl? veri taban? modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yay?nlamaktad?r.Türkiye Fotogrametri Dergisi Ocak ve temmuz aylar? olmak üzere y?lda iki kez yay?nlan?r.

 

 

 

 

 Journal title :
Turkiye Fotogrametri Dergisi
Printed version :
No
Electronic version :
Yes
Publication frequency :
Biannually
Access :

VOLUME ISSUE
Volume 1
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK