Turkiye Arazi Yonetimi Dergisi


Online-Issn No :
2687-5187
Frequency :
4
Language :
Turkish
Publisher :
murat yakar
Country :
Turkey
Status :

IndexedJournal Description


 

 

Arazi Yönetimine ait kuramsal ve uygulamal? ara?t?rma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çal??mas?, k?sa rapor ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem de?erlendirmesinden yay?nlanabilir oldu?una dair karar verildikten sonra  yay?mlan?r. Yaz?m kurallar?na uygun olarak haz?rlanan eser, dergi editörlü?ünce de?erlendirme için hakemlere gönderilir. Arazi Yönetimi Dergisinde KÖR HAKEML?K uygulamas? mevcuttur. Yay?mlanmas?na, hakemlerin görü?ü do?rultusunda Dergi Editör ve Yay?n Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yay?nlans?n veya yay?nlanmas?n iade edilmez. Dergimizde yay?nlanan yaz?lar?n her türlü sorumlulu?u (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yay?nlanan yaz?lar?n telif hakk? dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktar?lamaz. Ara?t?rmac?lar aras?ndaki bilimsel ileti?imi olu?turmak amac?yla a?a??da nitelikleri aç?klanan, ba?ka bir yerde yay?mlanmam?? makaleler Türkçe  olarak kabul  edilmekte ancak özetinin ingilizce de bas?lmas? zorunlulu?u vard?r.

 

 Journal title :
Turkiye Arazi Yonetimi Dergisi
Printed version :
No
Electronic version :
Yes
Publication frequency :
4
Access :
Open Access

VOLUME ISSUE
Journals Insights Open Access Journal Filmy Knowledge Hanuman Devotee Avtarit Wiki In Hindi Multiple Choice GK